راهنمای انتخاب سایز

 

اگر سایز خود را نمیدانید میتوانید سایز های خود را طبق جدول زیر با متر خیاطی گرفته و یادداشت کنید و سپس سایز خود را پیدا کنید